Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

I. Úvodní všeobecné ustanovení

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých společnost SEDAČKY FIALA se sídlem Heyrovského 471, 533 51 Pardubice, IČO 68475179 zapsaná a vedena v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Pardubic (dále v těchto Všeobecných obchodních podmínkách pouze „prodávající“) prodává zboží uživatelům internetových stránek www.sedackyfiala.cz (dále v těchto Všeobecných obchodních podmínkách pouze „kupující“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených v on-line obchodu prodávajícího na internetových stránkách www.sedackyfiala.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem (č. 40/1964 Sb.) občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem (č. 513/1991 Sb.), obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II.Uzavření smlouvy

1. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky prodávajícímu.

2. V případě potřeby kupujícího jeho objednávku resp. kupní smlouvu po okamžiku potvrzení prodávajícím resp. uzavření kupní smlouvy měnit, je tato změna možná již pouze po vzájemné dohodě kupujícího s prodávajícím.

III. Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na spotřebitele zaplacením celé kupní ceny včetně ceny za dopravu a předáním zboží.

IV. Dodání zboží

1.Prodávající dodává zboží kupujícímu svojí vlastní přepravou, přepravní společností na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce nebo si kupují vyzvedává zboží v místě provozovny společnosti SEDAČKY FIALA. Den převzetí zboží kupujícím je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

2.Dodání zboží je realizováno pouze v pracovní dny. Při dodání zboží na základě objednávek, kdy zboží má být odesíláno nebo může být odesíláno v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den.

3. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky.

4. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů, nebo neposkytnutím dostatečné součinnosti kupujícím k uskutečnění předání zboží, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu důvodně vynaložených nákladů a to zejména poplatek za uskladnění, který je stanoven dle platných právních předpisů,  náklady na dopravu, a to včetně nákladů za opakované dodání zboží.

V. Reklamace

1. Záležitosti spojené s reklamací se řeší na základě vyplněného reklamačního listu, který naleznete na www.sedackyfiala.cz. Řádně vyplněný reklamační list (společně s fotografiemi poškozené části, která je předmětem reklamace) odešlete na e-mail: polster.nabytek@seznam.cz. Nejpozději do 3 pracovních dnů obdržíte potvrzení o přijetí Vaší reklamace. Následně Vás bude kontaktovat oprávněná osoba, která s Vámi domluví termín prohlídky. V dohodnutý termín Vás navštíví opravněná osoba, pokud to bude možné odstraní závadu na místě nebo rozhodne o dalším postupu řešení reklamace.

2. Zboží při reklamaci nesmí být znečištěno nad rámec, který odpovídá běžnému opotřebení a brání opravě zboží. V případě, že prodávající posoudí zboží jako znečištěné nad rámec, který odpovídá běžnému opotřebení, vyčistí prodávající reklamované zboží na náklady spotřebitele.

VI. Odpovědnost za vady

1. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v běžném opotřebení zboží, mechanickém poškození, vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s  návodem k použití.

2. Záruční doba na zboží činí dva roky.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Kupující se seznámil s celým obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, s jejich obsahem souhlasí, a to na základě své svobodné, skutečné a vážné vůle. Kupující také prohlašuje, že se seznámil i s podmínkami Reklamace prodávajícího a že i s obsahem Reklamace souhlasí.

2. Kupující souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami také prohlašuje, že má zájem na koupi zboží od prodávajícího a uzavření platné a účinné kupní smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou přístupné také z internetové adresy www.sedackyfiala.cz. Prodávající je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky doplňovat i měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a změnami na trhu zboží. Tato změna je platná zveřejněním na webových stránkách www.sedackyfiala.cz.

3. Neplatnost některého ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek či některého ze smluvních ujednání mezi stranami nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

4. Kupující vytvořením objednávky na serveru www.sedackyfiala.cz plně souhlasí se zněním obchodních podmínek www.sedackyfiala.cz.

Platební podmínky:

I. Kupní cena

1. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

2. Cena za dopravu zboží je uvedena dle způsobu přepravy, kterou si spotřebitel zvolí, a je součástí konečné ceny.

3. Kupní cenu za prodávajícím dodávané zboží hradí kupující jedním z následujících způsobů:

a) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího na základě faktury, vystavené prodávajícím, na kterém je také uvedeno číslo bankovního účtu prodávajícího. Variabilním symbolem je číslo faktury, které je uvedeno v potvrzujícím emailu. Spotřebitel je povinen provést platbu do lhůty splatnosti uvedené na faktuře.

b) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohového dokumentu, vystaveného prodávajícím, na kterém je také uvedeno číslo bankovního účtu prodávajícího. Variabilním symbolem je číslo zálohového dokumentu, které je uvedeno v potvrzujícím emailu. Spotřebitel je povinen provést platbu do lhůty splatnosti uvedené v zálohovém dokumentu.

4. Pokud nebude kupní cena uhrazena ani do 5 dnů ode dne lhůty splatnosti uvedené na faktuře nebo v zálohovém dokumentu, sjednávají si strany, že smlouva pozbývá platnosti.

5. Okamžikem úhrady kupní ceny či zálohy na toto zboží je okamžik připsání peněž na účet prodávajícího.